ศัพท์ TOEIC ออกสอบบ่อย 4,000 คำ / ทีมวิชาการ Life Balance. - กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2561. - 378 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : หมวดคำศัทพ์ที่เจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC -- หนังสือสัญญา contract -- การตลาด marketing -- การรับประกัน warranties -- การวางแผนทางธุรกิจ Business Planning -- การประชุม conferences -- คอมพิวเตอร์ computer -- เทคโนโลยีในสำนักงาน Office technology -- การปฏิบัติงานทางธุรกิจ (Office procedures) -- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronics -- การติดต่อกันทางจดหมาย Correspondence -- การประกาศรับสมัครงานและการจ้างงาน Job advertising and recruitment -- การสมัครงานและการสัมภาษณ์ Applying and interviewing -- การจ้างงานและการฝึกงาน Hiring and training -- เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ Salaries and benefits -- การเลื่อนตำแหน่ง บำนาญ แลรางวัล Promotion, Pension and Awards -- การสั่งสินค้า Ordering supplies -- การส่งสินค้า Shipping -- ใบแจ้งรายการ Invoices -- คลังสินค้า Inventory -- คลังศัพท์น่ารู้สำหรับการสอน TOEIC.

181016

9786163810649


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์.

428.0076 / ศ116 2561