ปริญญา.

คู่มือการแพทย์แผนไทย เส้นทางสู่มืออาชีพโกอินเตอร์ / ปริญญา. - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2561 - 183 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ประวัติความเป็นมาการแพทย์แผนไทย -- การแพทย์ใหม่เพื่อสุขภาพและผู้ป่วย -- แพทย์ทางเลือก : สังคมยุคใหม่ -- สาขาวิชาการเรียนรู้สู่สากล ฯลฯ

180913

9786162104565


แพทย์แผนโบราณ.

615.88 / ป173ค 2561