วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา.

การศึกษาตามอัธยาศัย / วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. - 153 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : แนวคิดพื้นฐานของการศึกษาตามอัธยาศัย -- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย -- เนื้อหาและประสบการณ์การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ

180913

9786164686694


การศึกษาตามอัธยาศัย.

374.2 / ว177ก 2561