ปริศนา สุวรรณาภรณ์.

การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหาร / ปริศนา สุวรรณาภรณ์. - กรุงเทพฯ : พรทิพย์การพิมพ์, 2561. - 246 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทนำ -- สตาร์ช -- สมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ช -- การดัดแปรแบบร้อนชื้น -- การดัดแปรแบบแอนนีลลิง -- สตาร์ชลาลายน้ำเย็นแบบกรานูลาร์ ฯลฯ

180913

9786164686335


เทคโนโลยีการผลิตอาหาร.
สตาร์ช.

664.2 / ป173ก 2561