กำชัย จงจักรพันธ์.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ / กำชัย จงจักรพันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 10. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. - 336 หน้า.

สารบัญ : ของเขตการใช้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยระยะเวลา -- การคำนวณระยะเวลา -- ระยะเวลาที่กำหนดเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวัน -- ระยะเวลาที่กำหนดเป็นวัน -- ระยะเวลาที่กำหนดเป็นสัปดาห์ เดือน หรือปี -- ระยะเวลาที่กำหนดเป็นเดือนและวัน หรือกำหนดเป็นเดือนและส่วนของเดือน และระยะเวลาที่กำหนดเป็นส่วนของปี -- การสิ้นสุดของระยะเวลาที่ตรงกับวันหยุด -- ระยะเวลาที่ขยายออกไป -- การสิ้นสุดแห่งระยะเวลาที่เกี่ยวกับทางคดีความ ทางราชการ หรือทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม -- ข้อยกเว้นการบังคับใช้บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องระยะเวลา -- ข้อความเบื้องต้น -- ความหมายของอายุความ -- เหตุผลของกฎหมายในเรื่องอายุความ -- ประเภทของอายุความ -- กำหนดอายุความ.

180912

9789744668349


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--อายุความ.

346.047 / ก212ค 2558