สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์.

ระบบบำบัดน้ำเสีย = Wastewater treatment system / Wastewater treatment system. สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2557. - 626 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : แหล่งและลักษณะสมบัติน้ำเสีย -- ความรู้พื้นฐานทางดานชีววิทยา -- มลพิษทางน้ำ -- หลักการและกระบวนการบำบัดน้ำเสย -- การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ฯลฯ

180912

9786162820168


น้ำเสีย--การบำบัด.

628.43 / ส115ร 2557