กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์.

เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่าย ๆ / กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - 114 หน้า.

บรรณานุกรม : หน้า [115].

สารบัญ : การหาหัวข้อวิจัย -- การตั้งชื่องานวิจัย -- การออกแบบกรอบตัวแปรของงานวิจัย -- การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนบนนำ ฯลฯ

180911

9789740335795


การเขียนโครงการวิจัย.

001.44 / ก192ข 2560