ดวงพร เกี๋ยงคำ.

คู่มือออกแบบและสร้างเว็บไซต์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ. - นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561. - 364 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : เว็บกราฟิก -- สร้างกราฟิกด้วนย Photoshop -- เตรียมกราฟิกสำหรับเว็บเพจ -- สร้างเว็บเพจใน Dreamweraver ฯลฯ

180909

9786162007781


การออกแบบเว็บไซต์.

004.65 / ด172ค 2561