อมรรักษ์ สวนชูผล.

การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ / อมรรักษ์ สวนชูผล. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561. - 184 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : โครงสร้างและลักษณะธุรกิจบริหารผู้สูงอายุ -- การวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริหารบริการผู้สูงอายุ -- การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ฯลฯ.

180830

9786160832514


การบริหารธุรกิจ.
งานบริการ.
ผู้สูงอายุ--การดูแล.

658.421 / อ167ก 2561