รุ่งฤดี แผลงศร.

การเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ / รุ่งฤดี แผลงศร. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. - 272 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

สารบัญ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความ--ศิลปะการใช้ภาษาในการเขียนบทความ--ขั้นตอนการเขียนบทความ--ลีลาการเขียนบทความ--บทบรรณาธิการ--บทความเชิงวิชาการ--บทความเชิงวิเคราะห์--บทความแสดงความคิดเห็น--บทความเชิงวิจารณ์--บทความแนะนำหรืออธิบาย--บทความสัมภาษณ์.

180829

9789740332725


การเขียนทางวิชาการ.
การเขียนบทความทางสื่อสิ่งพิมพ์.

808.066 / ร429ก 2557