สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์.

การบริหารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 : การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ / สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์. - มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2561. - 144 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทนำ -- แผนบริหารหลักสูตร -- ระบบกลไกและการประเมินกระบวนการ -- แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์และแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

180829

9786164683242


การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--การบริหาร.
หลักสูตร--การบริหาร.

378.1 / ส457ก 2561