ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.

80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - นนทบุรี : พี บาลานซ์ดีไซด์แอนปริ้นติ้ง, 2561. - 606 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณานุกรม: หน้า [545]-606.

สารบัญ : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 -- ความรู้พื้นฐานการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -- ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -- นวัตกรรมที่เป็นแนวคิด รูปแบบ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ -- นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญา -- นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนเป็นกลุ่ม -- นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างมโนทัศน์ -- นวัติกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาด้านภาษา -- นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะ -- นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาสมองและการคิด -- นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ -- นวัตกรรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนันทนาการและศิลปะ -- นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประเภทวัสดุและสิ่งพิมพ์ -- นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์ -- การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -- กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.

180826

9789746189453


การเรียนรู้--กิจกรรมการเรียนการสอน.
กิจกรรมการเรียนการสอน.
นวัตกรรมทางการศึกษา.

371.33 / ช116ป 2561