ไพศาล จี้ฟู.

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศ = Application development for web-based GIS / Application development for web-based GIS ไพศาล จี้ฟู. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. - 175 หน้า : ภาพประกอบ,+ ซีดี-รอม.

สารบัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ -- การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาโปรแกรมอินเทอร์เน็ต -- ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ : การนำเข้าและส่งออกข้อมูลภูมิศาสตร์ ฯลฯ.

250861

9789740337508


ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ.
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--ภูมิศาสตร์.
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์.

910.285 / พ982ก 2561