สุภัค มหาวรากร.

ส่องชาดก ความงามและภูมิปัญญาในอรรถกถาชาดก / สุภัค มหาวรากร. - กรุงเทพฯ : สันติศิริารพิมพ์, 2561. - 176 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : มหาชนกชาดกกับกับการสร้างสรรค์ใหม่ -- พระเจ้าสีวี กษัตริย์ผู้ทรงธรรม -- ความงามและความหมายของพระจันทร์ -- เหตุที่ได้เป็นท้าวสักระ -- ตักสิลา ศูนย์กลางการศึกษาในชมพูทวีป -- เพราะงาคือพระสัพพัญญุตญาณ -- ความสัมพันธ์และความหมายของสระโบกขรณี -- การบูชายัญในอรรกถาจันทกุมารชาดก

180716

9786164689657


ชาดกไทย.

294.382325 / ส4611ส 2561