ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

พุทธภูมิพล : ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์, คณิตา หอมทรัพย์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559. - 145 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ทานบารมี -- ศีลบารมี -- เนกขัมมบารมี -- ปัญญาบารมี -- วิริยบารมี -- ขันติบารมี -- สัจจบารมี -- อธิษฐานบารมี -- เมตตาบารมี -- อุเบกขาบารมี.

180625

9786161801700


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --พระราชกรณียกิจ.


ทศบารมี.
พุทธศาสนา--คำสอน.

923.1593 / ด1511พ 2559