การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร / คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. - 468 หน้า : ตาราง.

9786115560066


การจัดการผลิตภัณฑ์.
ผลิตภัณฑ์เกษตร.
ผลิตภัณฑ์ใหม่.

658.575 / ก276 2555