โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ.

กลยุทธ์การวางแผนการตลาด = Marketing planning strtegy / Marketing planning strtegy โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ. - นครราชสีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560. - 177 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : การวางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ -- กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด -- การแผนการตลาด -- กลยุทธ์การแข่งขันสำหรับผู้นำผู้ท้าชิงผู้ตามและธุรกิจรายย่อย -- การวางแผนด้านผลิตภัณฑ์ -- การวางแผนด้านราคา : กลยุทธืด้านการตลาด -- กลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย : การวางแผนช่องทางการจัดจำหน่าย -- กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ -- การวางแผนบุคลิกตราสินค้าและกลยุทธ์ตราสินค้า -- กลยุทธ์การวางแผนตำแหน่งผลิตภัณฑ์.

180423


การจัดการตลาด.
การตลาด.

658.8 / ช843ก 2560