สุนทร โคตรบรรเทา.

หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย = Principles on conducting and writing thesis and research / Principles on conducting and writing thesis and research สุนทร โคตรบรรเทา. - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560. - 351 หน้า.

สารบัญ : การเตรียมการก่อนลงมือทำวิทยานิพนธ์/วิจัย -- การเขียนเค้าโครงวิทยานินพธ์ -- การทำและการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ -- การทำรายงานผลงานวิทยานิพนธ์/การวิจัย.

180419

9786162105104


การเขียนทางวิชาการ.
วิจัย--การเขียน.
วิทยานิพนธ์--การเขียน.

808.066 / ส454ห 2560