นุกูล ชูทอง.

20 บทเรียน Lead ลูกน้องสู้เป้าหมาย / นุกูล ชูทอง และชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต. - กรุงเทพฯ : ไอดี ออล พริ้นท์, 2559. - 240 หน้า.

สารบัญ : How to เป็นนักบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ -- How to เป็นผู้จัดการที่จัดการคนอย่างได้ผล -- How to สร้างเสริมศักยภาพการจัดการลูกน้อง -- How to บริหารการเปลี่ยนแปลง -- How to ตัดสินใจแก้ปัญหาตรงจุด -- How to ทำให้ลูกน้องเป็นผู้ตามที่ดี -- How to จัดการความขัดแย้ง -- How to สื่อสารให้เหมาะกับ Generation -- How to ทำความเข้าใจสไตลืการทำงานของลูกน้อง ฯลฯ.

180418

9786164138810


การบริหารงานบุคคล.
การพัฒนาองค์การ.
ผู้นำ.

658.3 / น4141ย 2559