จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์.

การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ / Strategic management of technology จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - 321 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

สารบัญ : บทนำ และแนวคิดกลยุทธ์เทคโนโลยี : กลยุทธ์เทคโนโลยี-สำคัญอย่างไร -- กลยุทธ์เทคโนโลยีในการแข่งขันเพื่อออกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ -- กลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระดับองค์กร -- กลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศ -- กรณีศึกษากลยุทธ์เทคโนโลยี : กรณีศึกษา-กลยุทธ์เทคโนโลยีในการแข่งขันเพื่อออกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ -- กรณีศึกษา-กลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระดับองค์กร -- กรณีศึกษา-กลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศ -- บทเรียนจากกรณีศึกษา และกลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันในอนาคต : ความท้าทายของการกำหนดกลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันในอนาคต.

180417

9789740335603


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี--การจัดการ.
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.

658.514 / จ274ก 2560