สุจิตรา นาครัตน์.

การพัฒนาบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / The development on web-based using stad techniques on subject of type and duty of word on thai learning strand for ratomsuksa 6 วิทยานิพนธ์ของ สุจิตรา นาครัตน์. - มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561. - 144 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.

บรรณานุกรม : หน้า [84] - 91.

180328


การเรียนการสอนผ่านเว็บ.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย

วิทยานิพนธ์.

495.9107 / ส423ก 2561