สิน พันธุ์พินิจ.

คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ / สิน พันธุ์พินิจ. - กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560. - 227 หน้า.

สารบัญ : สารัตถะของบทความวิจัย -- หลักการเขียนส่วนหน้าของบทความวิจัย -- หลักการเขียนบทนำ -- หลักการเขียนวิธีการวิจัยและผลการวิจัย -- หลักการเขียนสรุปผลการวิจัย -- สารัตถะของบทความปริทัศน์ -- การเผยแพร่บทความวิชาการ -- จริยธรรมการเขียนบทความวิชาการ -- กรณีศึกษาบทความวิชาการ.

180316

9786164240063


การเขียนทางวิชาการ.
การเขียนบทความ.

808.066 / ส35ค 2560