อลิสา ทานากะ.

สุขวิทยาจิต / อลิสา ทานากะ. - นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560. - 150 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : สุขวิทยาจิต -- สุขภาพจิต --ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต -- พัฒนาการกับสุขภาพจิต -- บุคลิกภาพกับสุขภาพจิต -- การปรับตัว -- ความผิดปกติทางจิต -- แนวทางในการบำบัดรักษา -- บรรณานุกรม.

180213


สุขภาพจิต.

616.89 / อ173ส 2560