106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / กรมศิลปากร. - กรุงเทพฯ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2560. - 198 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ร้อยกรองรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช -- พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่องานอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร -- การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช -- ประวัติและพัฒนาการกรมศิลปากร -- ผลงานสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ฯลฯ.

180105

9786162833151


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --พระราชกรณียกิจ.


กรมศิลปากร.


โบราณคดี.
ศิลปกรรมไทย.

353.77 / ศ375ห 2560