วาสนา กีรติจำเริญ.

ทักษะและเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 / วาสนา กีรติจำเริญ. - นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560. - 200 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทนำ -- ทักษะการสอนและเทคนิคการสอน -- นวัตกรรมการเรียนรู้ -- การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -- ทักษะการสอนสำหรับผู้เรียนในศตรวรรษที่ 21 -- การออกแบบการเรียนการสอนและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ -- แนวคิดสะเต็มศึกษากับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ -- บรรณานุกรม -- ประวัติผู้แต่ง.

171003


การสอน.

371.102 / ว285ท 2560