วนิดา ผาระนัด

การศึกษาความสามารถ ปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = A study of English language proficiency, language usage problems and language needs for world class standard school instruction among Physics students at faculty of education, Rajabhat Maha Sarakham / A study of English language proficiency, language usage problems and language needs for world class standard school instruction among Physics students at faculty of education, Rajabhat Maha Sarakham รายงานการวิจัยของ วนิดา ผาระนัด สมบัติ ฤทธิเดช และศิริกุล มาแชลล์. - มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557. - 45 แผ่น0.

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2556

170828


ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)--วิจัย.

425 / ว153ก 2557