โชษิตา มณีใส.

เทียนทอแสง / โชษิตา มณีใส. - กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2559. - 425 หน้า.

อาวาสโวหารภาษิตสอนชาย : ชะตากรรมในอุ้งมือสตรี -- สมุทรโฆษคำฉันท์ช่วงที่แต่งสมัยอยุธยา : วิธีการด้านเนื้อเรื่อง -- ธรรมชาติในสมุทรโฆษคำฉันท์ -- นิราศเกาะจาน : คำสอนกุลบุตรผู้ศึกษาในสำนักสงฆ์ -- สุภาษิตพระร่วงคำโคลงพระราชนิพนธ์พระบาทสำเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ

170418

9786164230255


วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์.

895.9109 / ช883ท 2559