ไลเคนในหุบเขาลำพญา / ศูนย์วิจัยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. - ยะลา : ศูนย์วิจัยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2559. - 128 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : ไลเคน -- กลุ่มครัสโตส -- กลุ่มโฟลิโอส -- กลุ่มสควมูโลส -- กลุ่มบิสซอยด์ -- กลุ่มฟรูทิโคส -- บรรณานุกรม -- ดัชนี.

170306

9786167782249


ไลเคน.

579.7 / ล951 2559