อัศนี พลจันทร.

กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 3 / อัศนี พลจันทร. - กรุงเทพฯ : อ่าน, 2557. - 271 หน้า. - โครงการอ่านนายผี ลำดับที่ 5. .

หมายเหตุการจัดพิมพ์ -- เสมือนคำนำ -- ชีวประวัติโดยสังเขปของคุณอัศนี พลจันทร -- กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม พ.ศ. 2494 ฯลฯ.

170208

9786167158365


กวีนิพนธ์ไทย--ประวัติและวิจารณ์.
วรรณกรรมไทย--ประวัติและวิจารณ์.

895.91 / อ118ก 2557