ธนากิต.

50 นิทานไทย / ธนากิต. - กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2539. - 408 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ -- กระเช้าสีดา -- กระต่าย 3 ขา -- กากี -- กำพร้าปลาหลด -- แก้วหน้าม้า -- ไกรทอง -- เคราะห์ของตาจัน -- จันทโครพ -- เจ้าแตงโม (ประวัติสมเด็จพระสังฆราชแตงโม) ฯลฯ.

170203

9748263266


ทานพื้นเมือง.
นิทาน--ไทย.

398.209593 / ธ152ห 2539