วันวิสาข์ โชรัมย์.

หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา / วันวิสาข์ โชรัมย์. - นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2559. - 141 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

บทนำ -- จิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีการศึกษา -- วิธีระบบ -- การสื่อสารเพื่อการศึกษา -- แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน -- สื่อการสอนยุคดิจิทัล -- ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบสาร ฯลฯ

170131


เทคโนโลยีทางศึกษา.

371.3078 / ว115ห 2559