ฐนิสา ชุมพล.

อีเมลเขียนง่าย = Easy email writing / ฐนิสา ชุมพล. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559. - 287 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : การใช้ศัพท์ทางการ -- ได้รับ -- บอก/แจ้ง -- ช่วย -- ติดต่อ -- ตอบ -- เลื่อน -- จัดการ -- ถาม -- จำเป็นต้องมี/ขอ ฯลฯ

170126

9786167890357


การเขียน--อีเมล.
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.

428 / ฐ153อ 2559