สม สุจีรา.

ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น II / สม สุจีรา. - พิมพ์ครั้งที่ 27. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558. - 151 หน้า : ภาพประกอบ ( สี ).

สารบัญ : ชีวิตไอน์สไตน์ -- ศานาแห่งจักรวาล -- ธรรมะวิทยาศาสตร์ -- พุทธกับควอนตัม -- จิต จักรวาล ฯลฯ.

170126.

9786161809065


ไอน์สไตน์, อัลเบิร์ต.


พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.

294.3375 / ส16อ 2558