กฤษณ์ อินทรนนท์.

เทคนิคการบัดกรีและเชื่อมโลหะ / กฤษณ์ อินทรนนท์. - กรุงเทพฯ : คอร์ฟังก์ชั่น, 2559. - 192 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : การบัดกรีในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -- การบัดกรีอ่อน (งานเชื่อมเหล็กบาง) -- การเชื่อมโลหะด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า -- การเชื่อมโลหะด้วยเครื่องเชื่อมแก๊ส -- การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน.

170118

9786167502571


โลหะ--การเชื่อม.
บัดกรีและการบัดกรี.

671.5 / ก198ท 2559