แมกโดนัลด์, ชารอน.

150 กิจกรรมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ / ชารอน แมกโดนัลด์. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559. - 232 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ -- ฉันจะสอนคณิตสาสตร์ได้หรือ -- ความรู้สึกเชิงจำนวนและการนับจำนวน -- การคำนวณและการประมาณคำ ฯลฯ.

221216

9786160431991


คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)

372.7 / ม718ก 2559