โทโมมัทสึ, เอทสึโกะ.

200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5 / เอทสึโกะ โทโมมัทสึ, จุน มิยาโมโตะ และ มาซาโกะ วากุริ. - กรุงเทพฯ : ที.เอส.บี. โปรดักส์, 2558. - 232 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : เวลา -- การเปรียบเทียบ -- การเรียงลำดับ -- ประสบการณ์ -- สาเหตุ เหตุผล -- ผลที่ขัดแย้งกัน -- ความต้องการ -- จุดประสงค์ -- ความสามารถ ความเป็นไปได้ ความยากง่าย ฯลฯ.

161124

9789744436207


ภาษาญี่ปุ่น.

495.6 / ท886ร 2558