กฎหมายไทย = Thai Law / Thai Law. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2558. - 5 เล่ม.

สารบัญ : เล่ม 42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- เล่ม 43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- เล่ม 44 โทรคมนาคมและการสื่อสาร -- เล่ม 45 โทรคมนาคมและการสื่อสาร -- เล่ม 46 โทรคมนาคมและการสื่อสาร.

1161124

9789748013701 9789748013725 9789748013732 9789748013749 9789748013756


กฎหมาย--ไทย.
กฎหมายเกษตรกรรม.
กฎหมายแพ่งและพานิชย์--ทรัพย์สิน.
กฎหมายธุรกิจ.
กฎหมายพานิชย์.
กฎหมายอุตสาหกรรม.
การค้าระหว่างประเทศ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ทรัพย์สินทางปัญญา--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ทรัพยากรธรรมชาติ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ที่ดิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
พลังงาน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

340.09593 / ส215ก 2558