7 บูรพกษัตริย์ ราชภักดิ์ / ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์. - กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559. - 159 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

สารบัญ : พ่อขุนรามคำแหงมหาราช : อัจฉริยกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย -- สมเด็จพระนเรศวรมหาราช : วีรกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราช -- สมเด็จพระนารายณ์มหาราช : กษัตริยผู้สร้างยุคทองให้กรุงศรีอยุธยา -- พระเจ้าตากสินมหาราช : ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี -- พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช : ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ -- พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : กษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานความเจริญให้แก่ประเทศ -- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระปิยมหาราช ราชาผู้เป็นที่รักของปวงชน.

161123

9786160025404


กษัตริย์และผู้ครองนคร--ไทย.

923.1593 / จ545 2559