สม สุจีรา.

ธรรมะหน้าเด้ง / สม สุจีรา. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559. - 137 หน้า.

สารบัญ : ธรรมะหน้าเด้ง -- ระบบประสาทอัตโนมัติ -- กลไกการแก่ -- ยิ้มกันเถอะเรา -- เบญจภาคี -- หน้าเด้งด้วยแพทย์ -- อารมณ์ -- กลเม็ดเคล็ดลับ -- งามอย่างมีคุณค่า.

161119

9786161811686


การดำเนินชีวิต.
ธรรมะ (พุทธศาสนา)
ธรรมะประยุกต์.
พุทธศาสนา--จิตวิทยา.

294.34 / ส16ธ 2559