พุทธทาสภิกขุ.

แก่นพุทธศาสน์ / พุทธทาสภิกขุ. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2558. - 145 หน้า.

ใจความทั้งหมดของพุทธศาสนา -- ความว่าง -- วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง -- ประวัติท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ -- ประวัติศิลปิน พิชัย นิรันต์.

161117

9786161807641


การดำเนินชีวิต.
ธรรมะ (พุทธศาสนา)
ธรรมะ--หลักคำสอน.

294.34 พ1711ก 2558