ปรีดี พนมยงค์.

โมฆสงคราม / ปรีดี พนมยงค์. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิปรีดี พนมยงค์, 2558. - 302 หน้า : ภาพประกอบ.

เนื่องในวารครบรอบ 70 ปี วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2558.

นโยบายสันติภาพของรัฐบาล ซึ่งนายพันเอกพระยาพหลพบพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี -- นโยบายสันติภาพระหว่าง 3 เดือนแรกของรัฐบาล ซึ่งนายพลเอกหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี -- การหนุนให้หลวงพิบูลฯ เอาอย่างฮิตเลอร์ และให้เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทย -- สงครามอินโดจีนโดยไม่มีประกาศสงคราม -- ภายหลังสงบศึกอินโดจีน -- ญี่ปุ่นขอยืมเงินไทย -- กองทัพญี่ปุ่นบุกเข้าประเทศไทย -- การจัดตั้งขบวนการต่อต้านแสนยานิยมญี่ปุ่น -- ญี่ปุ่นละเมิดข้อตกลง ข้าพเจ้าถูกผลักให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ -- สงครามจิตวิทยาก่อนประกาศสงครามกับบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา -- รัฐบาลไทยประกาศสงครามกับบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา -- ประเทศไทยถูกผูกมัดเข้ากับญี่ปุ่นและอักษะมากขึ้น -- ปฎิบัติการทางทหารในเชียงตุงกับเมืองพานและชายแดนจีน -- รัฐบาลไทยครอบครอง 4 รัฐมลายา -- ท่าทีของสัมพันมิตรต่อประเทศไทย -- สังเขปการต่อสู้ของขบวนการเสรีไทย -- การต่อสู้รัฐบาลจอมพล ป. โดยวิธีรัฐสภา.

161103

9786169243502


ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.


เสรีไทย.
สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--งานใต้ดิน--ไทย.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2484-2488.

940.53593 / ป173ม 2558