ไผทชิต เอกจริยกร.

คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558. - 442 หน้า.

สารบัญ : สัญญาซื้อขาย -- สัญญาแลกเปลี่ยน -- สัญญาให้.

161011

9786162694073


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--แลกเปลี่ยน.
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ให้.
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ซื้อขาย.

346.072 / ผ942ค 2558