กฤษณ์ อินทรนนท์.

หลักการทำงานเครื่องยนต์เล็ก / กฤษณ์ อินทรนนท์. - นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น, 2559. - 132 หน้า : ภาพประกอบ.

หลากหลายชนิดของเครื่องยนต์เล็ก -- ส่วนประกอบทั่วไปของเครื่องยนต์เล็ก -- ส่วนประกอบหลักที่สำคัญของเครื่องยนต์เล็ก -- เครื่องยนต์เล็กเบนซินแบบ 2 จังหวะ -- เครื่องยนต์เล็กเบนซินแบบ 4 จังหวะ ฯลฯ

161007

9786167502595


เครื่องยนต์.

621.43 / ก198ห 2559