ดิน น้ำ ลม ไฟ : ธาตุ จักรวาล พิษภัย จากมุมมองมนุษยศาสตร์ / จาตุรี ติงศภัทิย์, สุรเดช โชติอุดมพันธ์ และ อลิสา สันตสมบัติ, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2558. - 494 หน้า.

ธาตุ จักรวาล ความกลมกลืน : พื้นที่สี่ธาตุ ภูมิศาสตร์ตัวบท ใน เรื่องสั้นตะวันออกของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์ -- ทฤษฎีห้าธาตุ : สัญศาสตร์ในวัฒนธรรมอาหารจีน -- ความงาม และจักรวาลวิทยาในปรัชญาขงจื่อ --ความเป็นคน ความเป็นสัตว์ : สัตว์กับการกระทำทางจริยธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท -- Dracula : โอษฐภาวะและความเป็นสัตว์ในพื้นที่เมือง -- A monkey at the academy : The possibility of literal reading of franz kafka's a report to an academy --ตัวตน เรื่องเล่า การเยียวยา : การพ่ายพิษ : ร่างกาย ตัวตน สังคม และมลภาวะใน Body toxic : An environmental memoir ของ ซูซาน แอนโทเนตตา -- พิธีกรรมฟ้อนผีมด : การเยียวยาสุขภาพในมุมมองคติชนวิทยา -- นางสาววารี ปราบพนัง : การสร้างสรรค์และบทบาทของวรรณกรรมน้องน้ำช่วงอุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. 2554 ในประเทศไทย --โลกเรา โลกอื่น : คอมพิวเตอร์ในโลกที่ล่มสลาย : เรื่องเล่าวันสิ้นโลกในภาวะวิกฤตยุคสงครามเย็น -- ความเป็นโลกและความเป็นโลกอื่นในปรัชญาของเคียร์คอการ์ด.

160611

9789743159091


จักรวาลวิทยา.
มนุษยศาสตร์--การประชุม.
มนุษยศาสตร์--รวมเรื่อง.

001.3 / ด355 2558