โคะอิเกะ, พระริวโนะสุเกะ.

ฝึกให้ไม่เผลอ / พระริวโนะสุเกะ โคะอิเกะ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558. - 232 หน้า : ภาพประกอบ (สี). - ชุดฝึกกายฝนใจ ลำดับที่ 31. .

บทเรียนเรื่องกิเลส -- การควบคุมกิเลส -- เครื่องติดตั้งการรู้แจ้ง.

161006

9786161804664


การดำเนินชีวิต.
ความคิดและการคิด.
ธรรมะ (พุทธศาสนา)
พุทธศาสนา--หลักคำสอน.

294.3444 / ค819ฝ 2558