คมกริช วัฒนเสถียร.

กฎหมายใหม่ พ.ศ. 2558 / คมกริช วัฒนเสถียร. - กรุงเทพฯ : บัณฑิตไทย, 2558. - 236 หน้า.

สารบัญ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 -- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งชาติ -- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558.

161005

9786167726113


กฎหมาย--รวมเรื่อง.
กฎหมาย--ไทย.

340 / ค161ก 2558