ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558. - 528 หน้า.

สารบัญ : นิติเหตุ -- ละเมิด -- ประเภทของความรับผิดตามกฎหมาย -- ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะละเมิด -- ความรับผิดเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง -- ข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง --ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่่น -- ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐในการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- ความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของ -- ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์ -- การกำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย -- นิรโทษกรรม -- อายุความ -- จัดการงานนอกสั่ง -- ลาภมิควรได้ -- การเปรียบเทียบ -- ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551.

160929

9786162693960


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--จัดการงานนอกสั่ง.
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ละเมิด.
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ลาภมิควรได้.
ละเมิด.

346.03 / ศ1511ค 2558