ธานิศ เกศวพิทักษ์.

คำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 / ธานิศ เกศวพิทักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 12. - กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2558. - 1,049 หน้า.

สารบัญ : ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา.

160922

9786167425979


วิธีพิจารณาความอาญา.

345.05 / ธ253ค 2558