วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์.

การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม : สำหรับนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและนักอาชีวอนามัย : หลักการ และการคำนวณ การออกแบบและการทดสอบ / วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : เบสท์ กราฟฟิค เพรส, 2557. - 361 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

สารบัญ : ทฤษฎีและคำนิยามที่เกี่ยวข้อง -- การระบายอากาศและหลักการระบายอากาศแบบทั่วไป -- หลักการระบายอากาศเฉพาะที่ -- ฮูดดูดอากาศ -- อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศ -- พัดลม -- ขั้นตอนการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ -- อากาศทดแทนและหมุนเวียนเข้าสู่ระบบระบายอากาศ -- คุณภาพอากาศภายในอาคาร -- การทดสอบระบบระบายอากาศ.

160823

9749397193


การระบายอากาศ.

697.92 / ว115ก 2557