ปราณี ทู้ไพเราะ.

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค = Handbook of medical diagnosis / Handbook of medical diagnosis ปราณี ทู้ไพเราะ. - กรุงเทพฯ : N P Press, 2558. - 922 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

สารบัญ : บทนำ -- การซักประวัติการเจ็บป่วย -- การตรวจร่างกาย (Physical examination) -- การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ (Diagnostic in disorders) -- การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผล -- การตรวจเลือดและการแปลผล -- การตรวจปัสสาวะและการแปลผล -- การเพาะเชื้อและการแปลผล -- การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจและการแปลผล -- การตรวจพิเศษต่าง ๆ.

160811

9786164060883


การวินิจฉัยโรค.

616.075 / ป172ค 2558